Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coupling coefficient   

  • (Kỹ thuật) hệ số ghép