Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người mắc nối
    cái mắc nối, bộ nối
    (Kỹ thuật) bộ ghép, phần tử ghép
    computer c. bộ đảo mạch