Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coup de theâtre /'ku:də,tei'ɑ:tr/  

  • Danh từ
    biến cố, sự biến đột ngột