Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coup de main /'ku:də'mæɳ/  

  • Danh từ
    cuộc tập kích