Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coup d'oeil /'ku:'də:i/  

  • Danh từ
    cái liếc mắt
    cái nhìn tổng quát