Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counting-room /'kauntiɳrum/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) counting-house