Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counting-house /'kauntiɳhaus/  

  • Danh từ
    phòng tài vụ