Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) vòng đếm, vòng tính số