Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countermine /kauntəmain/  

 • Danh từ
  mìn chống mìn
  kẻ chống lại âm mưu, phản kế
  Động từ
  đặt mìn chống mìn
  dùng mưu kế chống lại âm mưu, dùng phản kế