Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countermeasure /'kaʊntə,meʒə[r]/  

  • Danh từ
    biện pháp đối phó
    biện pháp đối phó với một cuộc đình công đang đe dọa nổ ra