Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phản đối kịch liệt
    cơn gió ngược