Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counter-attraction /,kaʊntərə'træk∫n/  

  • Danh từ
    sức hút ngược lại
    sự lôi kéo cạnh tranh, sự thu hút cạnh tranh