Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counter-attack /'kaʊntərətæk/  

  • Danh từ
    cuộc phản kích
    Động từ
    phản kích