Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counter-approach /'kauntərə,proutʃ/  

  • Danh từ
    (thường) số nhiều
    (quân sự) luỹ cản tấn công (từ ngoài vào)