Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

counter-agent /'kauntər'eidʤənt/  

  • Danh từ
    nhân tố phản tác dụng