Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • dạng kết hợp (tạo thành danh từ, tính từ, động từ, phó từ)
  đối lại, ngược lại
  sự hút ngược lại
  phản [lại]
  hoạt động phản gián

  * Các từ tương tự:
  Counter - vailing duty, counter-agent, counter-alliance, counter-approach, counter-argue, counter-attack, counter-attraction, counter-battery, counter-blast