Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countable /'kaʊntəbl/  

  • Tính từ
    có thể đếm được

    * Các từ tương tự:
    countable noun