Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

count-down /'kauntdaun/  

  • Danh từ
    sự đếm từ 10 đến 0 (để cho nổ, cho xuất phát, khi thử bom nguyên tử, khi phóng vệ tinh...)