Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đếm theo mô khối (môddulô) N