Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bông
  a bale of cotton
  một kiện bông
  cây bông
  chỉ bông; vải bông
  a needle and cotton
  kim và chỉ bông
  a cotton dress
  áo bằng vải bông
  Động từ
  cotton on [to something]
  (Anh, khẩu ngữ)
  đi đến chỗ hiểu ra
  cuối cùng chị ta đã hiểu ra họ muốn nói gì
  cotton to somebody
  (từ Mỹ, khẩu ngữ)
  thích ai

  * Các từ tương tự:
  cotton candy, cotton gin, cotton seed oil, cotton wool, cotton-cake, cotton-grower, cotton-lord, cotton-machine, cotton-mill