Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

costumier /kɒ'stju:miə[r]/  /kɒ'stu:miər/

  • Danh từ
    người buôn bán áo quần, cho thuê trang phục (nhất là trang phục sân khấu)