Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

costume jewellery /'kɒstju:m ,dʒʊ:əlri/  

  • đồ nữ trang giả