Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cost accountant /'kɒstə'kaʊtənt/  

  • Danh từ
    (cách viết khác cost clerk)
    kế toán viên giữ sổ sách chi tiêu