Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh vật) [thuộc] vỏ
    (giải phẫu) [thuộc] vỏ não

    * Các từ tương tự:
    cortical neuron, cortically