Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nghị viện (Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha)