Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cortège /kɔ:'teiʤ/  

  • Danh từ
    đám rước lễ; đám tang
    đoàn tuỳ tùng