Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corruptly /kə'rʌptli/  

  • Phó từ
    [một cách] đồi bại, [một cách] thối nát
    [với sự] mua chuộc, [với sự] đút lót