Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corruptibility /kə,rʌptə'biləti/  

  • Danh từ
    tính dễ đồi bại, tính dễ thối nát
    tính dễ mua chuộc, tính dễ hủ hóa