Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrodent /kə'roudənt/  

  • Danh từ
    chất gặm mòn, thuốc gặm mòn