Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corridor /'kɒridɜ:[r]/  /'kɔ:ridɜ:r/

 • Danh từ
  hành lang
  dải đất hành lang (đất của một nước kéo dài qua một nước khác)
  the corridor of power
  cơ quan quyền lực tối cao

  * Các từ tương tự:
  corridor train