Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrective maintenance   

  • (Kỹ thuật) bảo trì sửa chữa