Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coronary thrombosis /'kɒrənəri θrɔm'bəʊsis/  

  • (y học) (cách viết khác khẩu ngữ coronary)
    chứng huyết khối động mạch vành