Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coronary /,kɒrənri/  /kɔ:rənəri/

 • Tính từ
  [có] hình vành
  coronary ateries
  (gii phu) động mch vành

  * Các từ tương tự:
  coronary thrombosis