Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) phóng quầng sáng/điện hoa, phóng tán