Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cornucopia /,kɔ:njʊ'kəʊpiə/  

 • Danh từ
  (cách viết khác horn of plenty) bình hình sừng kết hoa quả (tượng trưng cho sự sung túc phong phú)
  (nghĩa bóng) nguồn phong phú
  the book is a cornucopia of information
  cuốn sách là một nguồn thông tin phong phú

  * Các từ tương tự:
  cornucopian