Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corn-fed /'kɔ:n'fed/  

  • Tính từ
    nuôi bằng ngô
    (từ lóng) mập mạp; khoẻ mạnh, tráng kiện