Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corn-dealer /'kɔ:n,di:lə/  

  • Danh từ
    người bán ngũ cốc; người bán buôn ngũ cốc