Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corn-chandler /'kɔ:n,tʃɑ:ndlə/  

  • Danh từ
    người bán lẻ ngũ cốc