Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corn pone /'kɔ:npəʊn/  

  • Danh từ
    (cách viết khác pone)
    bánh mì ngô