Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corn on the cob /,kɔ:nɒnðə'kɒb/  

  • ngô luộc cả bắp