Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corn exchange /'kɔ:niks,t∫eindʒ/  

  • sở giao dịch ngũ cốc