Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cordelier /kɔ:di'liə/  

  • Danh từ
    tu sĩ dòng thánh Fran-xít (thường buộc dây thừng có nút làm bằng thắt lưng)