Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    buộc bằng dây
    có sọc nổi (vải, nhung...)