Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hình tim

    * Các từ tương tự:
    cordately