Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cordage /'kɔ:didʒ/  

  • Danh từ
    thừng chão