Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) được ngừa sao chép

    * Các từ tương tự:
    copy-protected disk