Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

copy-cat /'kɔpikæt/  

  • Danh từ
    người bắt chước một cách mù quáng