Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

copy-book /'kɔpibuk/  

 • Danh từ
  vở, tập viết
  to blot one's copy-book
  (thông tục) tự làm ô danh, tự làm mang tiếng
  copy-book morals; copy-book maxims
  những câu châm ngôn để cho trẻ em tập viết
  những câu châm ngôn sáo, cũ rích
  copy-book of verses
  tập thơ ngắn dùng làm bài tập ở trường