Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bảo vệ tác quyền, bảo vệ chống sao chép