Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồng [đỏ]
  (Anh) đồng xu đồng
  cái đó chỉ giá vài xu đồng (tức là rẻ tiền thôi)
  (Anh) thùng đồng nấu quần áo (trước đây)
  Danh từ
  (lóng)
  cớm, cảnh sát

  * Các từ tương tự:
  copper (oxide) rectifier, copper beech, copper conductor, copper oxide, copper-bottomed, copper-coloured, copper-glance, copper-indian, copper-smith